Veterinárny program Profivet

Program Profivet je určený pre veterinárne ambulancie, pomocou ktorého si môžete spravovať Vašu prácu v ambulancií. Slúži na evidovanie ambulantných a vakcinačných záznamov s využitím vlastných číselníkov. Je jednoduchý na ovládanie a dostatočne rýchly aj pri veľkom množstve údajov. Po vzájomnej dohode Vám vieme program upraviť presne podľa Vašich požiadaviek. Program sa objednáva emailom. Do emailu prosím uveďte, aké informácie by ste chceli mať zobrazené na platobnom výmere (napr. ordinačné hodiny, mobilné číslo, email, webstránku a pod.) Ak máte nejakú otázku alebo záujem o zakúpenie programu, prosím kontaktujte nás.
Vyskúšajte si demoverziu na Vašom počítači !
(Demoverzia je obmedzená na 10 vložených záznamov.)

Prihlásenie do programu: (Nie je dostupné v demoverzií)
Po spustení programu sa zobrazí úvodná obrazovka, kde zadáte Vaše meno a heslo.
Pri prvom prihlásení je nastavený účet:
Meno: admin, heslo: profivet
Pridávať účty, meniť heslo a právo sa dá cez Menu->Servis->Užívateľ. Pri zmene hesla je potrebné zadať aj pôvodné heslo.

Menu:
1. Servis (Nie je dostupné v demoverzií)
1.1 Užívateľ – Pridávanie, editácia účtov, zmena hesla a práva (Nie je dostupné v demoverzií)
1.2 Archivácia – Vytvorenie archívneho súboru s databázou. Archív má názov podľa dátumu, kedy bol vytvorený + prípona súboru „zlib“. (Nie je dostupné v demoverzií)
1.3 Obnova – Obnovenie databázy z archívu. Otvorí sa okno, kde sa vyberie archív k obnoveniu dát. (Nie je dostupné v demoverzií)
1.4 Čistenie databázy – Vyčistí databázu od neplatných záznamov a skomprimuje jej veľkosť. (Nie je dostupné v demoverzií)
1.5 Sadzba DPH – Nastavenie aktuálnej sadzby DPH v %.

2. Tlač
2.1 Ambulantný denník – vytlačí zostavu všetkých ambulantných záznamov v zadanom rozsahu dátumov
2.2 Vakcinačný denník – vytlačí zostavu všetkých vakcinačných záznamov v zadanom rozsahu dátumov

Tlačidlá:
1. Ambulancia – otvorí okno s ambulantnými záznamami
2. Vakcinácia – otvorí okno s vakcinačnými záznamami
3. Číselníky – otvorí okno s číselníkmi
4. Manuál – krátky popis programu
5. Koniec – ukončenie programu

1. Ambulancia

Okno s ambulantnými záznamami. Obsahuje tlačidlá na prácu s dátami. K spusteniu danej procedúry slúžia aj klávesové skratky:
F2 – Nový, F3 – Oprav, F4 – Vymaž, F5 – Tlač, F7 – Hľadaj, F8 – Vakcinácia, F10 – Koniec
Vľavo hore je navigátor slúžiaci k pohybu medzi záznamami (Prvý, Predchádzajúci, Ďalší, Posledný). Index je spôsob zotriedenia záznamov podľa nejakého kritéria. Kritériom je stĺpec tabuľky a spôsob zotriedenia buď vzostupne (a, b, c, d, … , z 1,2,3,4,5,6….) alebo zostupne (z, y, x, …. ,a 5,4,3,2,1). Zmeniť index môžete tak, že kliknete na názov stĺpca tabuľky (so žltým pozadím). Ak klikáte na rovnaký stĺpec, meníte len vzostupnosť a zostupnosť indexu. Ak kliknete na iný stĺpec, index sa nastaví podľa stĺpcu vzostupne. Vpravo hore je tlačidlo „Bez úhrady“, kde sa v samostatnom okne zobrazia neuhradené záznamy. (Nie je dostupné v demoverzií)

1.1 Vloženie nového záznamu

Do okna sa vkladajú údaje záznamu. Je možné použiť číselníky na meno, diagnózu, terapiu a liečivo. Číselník sa použije klávesou F10 alebo dvojklikom na danú kolonku. Pri písaní mena klienta sa nám v kolonke zobrazujú možnosti mien, ktoré sú v číselníku. Ak teda napíšeme napr. “ma”, do číselníka sa nám načítajú všetky mená začínajúce na “ma”. Ak následne spustíme číselník, zobrazia sa všetky mená začínajúce na “ma”. Ak chceme všetky mená, číselník spustíme, keď v kolonke meno nemáme žiadne písmeno. Po výbere mena sa nám dotiahnu kolonky adresa, plemeno a názov zvieraťa. Každý klient je definovaný svojím menom a adresou, plemeno a meno zvieraťa slúžia ako doplnkové informácie. Po zvolení mena, v dolnej časti okna vidíte všetky predchádzajúce záznamy tohto klienta. Po kliknutí na jeden z nich sa do karty načítajú všetky uložené údaje a záznam sa pretypuje ako oprava zvoleného. Dátum sa prednastaví aktuálny podľa nastavenia v počítači. Rovnako ako pri mene aj obsah koloniek diagnóza, terapia a liečivá môžeme dotiahnuť z číselníka. Číselník spustíme tak, že sa nastavíme na konkrétnu kolonku a stlačíme F10 alebo dvojklikom na kolonku. Ak chceme do číselníka dostať len záznamy začínajúce napr. na písmeno D, vpíšeme ho do kolonky a stlačíme F10. V číselníku sa nám zobrazia všetky záznamy začínajúce písmenom D. Pri terapií a liečive sa nám navyše dotiahnu aj ceny. Kolonka Anamnéza zobrazuje prvý riadok zo súboru, ktorý sa vyvolá klávesou F10. Je možné si tam zaznamenať viac riadkov popisu (Textové pole). Rovnakým spôsobom fungujú aj kolonky Klinický nález a Poznámka. Pomocou klávesových skratiek ALT-T vložíme do textu aktuálny čas a ALT-D aktuálny dátum.
Pri ambulantnom zázname môžeme vložiť až 10 riadkov terapií a liečiv. Vkladané ceny sú bez DPH a program celkovú sumu vypočíta automaticky. Ak prejdete kurzorom ponad kolonku Suma € v ľubovoľnom riadku, zobrazí sa Vám cena s DPH. Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa záznam uloží a program sa vráti do okna s ambulantnými záznamami. Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ sa program len vráti do okna s ambulantnými záznamami bez uloženia.

1.2 Oprava záznamu

Okno pri oprave záznamu je rovnaké ako pri vkladaní nového záznamu. Pri oprave sa nám načíta uložený záznam. Záznam môžeme opravovať rovnako ako pri vkladaní nového záznamu. Po kliknutí na tlačidlo „Opraviť“ sa záznam uloží a program sa vráti do okna s ambulantnými záznamami. Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ sa program len vráti do okna s ambulantnými záznamami bez akejkoľvek zmeny opravovaného záznamu.

1.3 Vymazanie záznamu

Vymazanie aktuálneho záznamu s kontrolnou otázkou. Pri vymazaní sa odstránia aj riadky s terapiou a liečivami. Klient sa nevymaže.

1.4 Tlač platobného výmeru

Vytlačí platobný výmer. Keď chceme vidieť náhľad pred tlačou, v ponuke Report destination zvolíme preview. Po kliknutí na tlačidlo setup môžeme vybrať tlačiareň a nastaviť vlastnosti tlače. Po vytlačení sa nám v tabuľke ambulantných záznamov zobrazí číslo platobného výmeru vo formáte rok / číselný rad. Číselný rad je spoločný pre ambulanciu aj vakcináciu. Program si pamätá počet tlačených kópií a v nasledovnom ponúkne poslednú použitú hodnotu.

1.5 Hľadanie záznamu

Vyhľadávanie v tabuľke ambulantných záznamov. Je možné vyhľadávať akúkoľvek hodnotu podľa stĺpca tabuľky. Ak chcem vyhľadať napr. DÁTUM, umiestnim kurzor do stĺpca DÁTUM. Hľadanie prebehne od aktuálneho riadku smerom nadol. Preto ak chcete vyhľadať hodnotu v celej tabuľke, postavte sa na prvý riadok a na stĺpec DÁTUM. Formát kolonky sa Vám upraví podľa toho, akého typu je hľadaná hodnota (reťazec, dátum, číslo, desatinné číslo…). Po kliknutí na Hľadaj sa spustí samotné vyhľadávanie. Ak sa hodnota nájde, kurzor Vám postojí na vyhľadanej hodnote. Ak sa hodnota nenájde, kurzor sa nastaví na prvý riadok tabuľky a vypíše sa oznámenie „Nenašiel som“. Ak ste hodnotu nehľadali od začiatku tabuľky, môžete hľadanie vyvolať ešte raz. Teraz hľadanie prebehne od začiatku tabuľky.

1.6 Vakcinácia

Priamo z okna ambulantných záznamov prepne do okna s vakcinačnými záznamami.

1.7 Koniec

Ukončenie práce s ambulantnými záznamami.

2. Vakcinácia

Spôsob práce je totožný s ambulanciou. Okno s vakcinačnými záznamami obsahuje tlačidlá na prácu s dátami. K spusteniu danej procedúry slúžia aj klávesové skratky:
F2 – Nový, F3 – Oprav, F4 – Vymaž, F5 – Tlač, F7 – Hľadaj, F8 – Ambulancia, F10 – Koniec
Vľavo hore je navigátor slúžiaci k pohybu medzi záznamami ( Prvý, Predchádzajúci, Ďalší, Posledný). Index je spôsob zotriedenia záznamov podľa nejakého kritéria. Kritériom je stĺpec tabuľky a spôsob zotriedenia buď vzostupne (a, b, c, d, … , z 1,2,3,4,5,6….) alebo zostupne (z, y, x, …. ,a 5,4,3,2,1). Zmeniť index môžete tak, že kliknete na názov stĺpca tabuľky (so žltým pozadím). Ak klikáte na rovnaký stĺpec, meníte len vzostupnosť a zostupnosť indexu. Ak kliknete na iný stĺpec, index sa nastaví podľa stĺpcu vzostupne.

2.1 Vloženie nového záznamu

Do okna sa vkladajú údaje záznamu. Je možné použiť číselníky na meno a vakcínu. Číselník sa použije klávesou F10 alebo dvojklikom na danú kolonku. Pri písaní mena klienta sa nám v kolonke zobrazujú možnosti mien, ktoré sú v číselníku. Ak teda napíšeme napr. “ma”, do číselníka sa nám načítajú všetky mená začínajúce na “ma”. Ak následne spustíme číselník, zobrazia sa všetky mená začínajúce na “ma”. Ak chceme všetky mená, číselník spustíme, keď v kolonke meno nemáme žiadne písmeno. Po výbere mena sa nám dotiahnu kolonky adresa, plemeno a názov zvieraťa. Každý klient je definovaný svojím menom a adresou, plemeno a meno zvieraťa slúžia ako doplnkové informácie. Po zvolení mena, v dolnej časti okna vidíte všetky predchádzajúce záznamy tohto klienta. Po kliknutí na jeden z nich sa do karty načítajú všetky uložené údaje a záznam sa pretypuje ako oprava zvoleného. Dátum sa prednastaví aktuálny podľa nastavenia v počítači. Rovnako ako pri mene aj kolonku vakcína môžeme dotiahnuť z číselníka. Číselník spustíme tak, že sa nastavíme na kolonku a stlačíme F10 alebo dvojklikom na kolonku. Ak chceme do číselníka dostať len záznamy začínajúce napr. na písmeno D, vpíšeme ho do kolonky a stlačíme F10. V číselníku sa nám zobrazia všetky záznamy začínajúce písmenom D. Kolonka Poznámka zobrazuje prvý riadok zo súboru, ktorý sa vyvolá klávesou F10. Je možné si tam zaznamenať viac riadkov popisu (Textové pole). Pomocou klávesových skratiek ALT-T vložíme do textu aktuálny čas a ALT-D aktuálny dátum.

Pri vakcinačnom zázname môžeme vložiť až 5 riadkov vakcín. Vkladané ceny sú bez DPH a program celkovú sumu vypočíta automaticky. Ak prejdete kurzorom ponad kolonku Cena € v ľubovoľnom riadku, zobrazí sa Vám cena s DPH. Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa záznam uloží a program sa vráti do okna s vakcinačnými záznamami. Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ sa program len vráti do okna s vakcinačnými záznamami bez uloženia.

2.2 Oprava záznamu

Okno pri oprave záznamu je rovnaké ako pri vkladaní nového záznamu. Pri oprave sa nám načíta uložený záznam. Záznam môžeme opravovať rovnako ako pri vkladaní nového záznamu. Po kliknutí na tlačidlo „Opraviť“ sa záznam uloží a program sa vráti do okna s vakcinačnými záznamami. Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ sa program len vráti do okna s vakcinačnými záznamami bez akejkoľvek zmeny opravovaného záznamu.

2.3 Vymazanie záznamu

Vymazanie aktuálneho záznamu s kontrolnou otázkou. Pri vymazaní sa odstránia aj riadky s vakcínami. Klient sa nevymaže.

2.4 Tlač platobného výmeru

Vytlačí platobný výmer. Keď chceme vidieť náhľad pred tlačou, v ponuke Report destination zvolíme preview. Po kliknutí na tlačidlo setup môžeme vybrať tlačiareň a nastaviť vlastnosti tlače. Po vytlačení sa nám v tabuľke vakcinačných záznamov zobrazí číslo platobného výmeru vo formáte rok / číselný rad. Číselný rad je spoločný pre ambulanciu aj vakcináciu. Program si pamätá počet kópií a v nasledovnom ponúkne poslednú použitú hodnotu.

2.5 Hľadanie záznamu

Vyhľadávanie v tabuľke vakcinačných záznamov. Je možné vyhľadávať akúkoľvek hodnotu podľa stĺpca tabuľky. Ak chcem vyhľadať napr. DÁTUM, umiestnim kurzor do stĺpca DÁTUM. Hľadanie prebehne od aktuálneho riadku smerom nadol. Preto ak chcete vyhľadať hodnotu v celej tabuľke, postavte sa na prvý riadok a na stĺpec DÁTUM. Formát kolonky sa Vám upraví podľa toho, akého typu je hľadaná hodnota (reťazec, dátum, číslo, desatinné číslo…). Po kliknutí na Hľadaj sa spustí samotné vyhľadávanie. Ak sa hodnota nájde, kurzor Vám postojí na vyhľadanej hodnote. Ak sa hodnota nenájde, kurzor sa nastaví na prvý riadok tabuľky a vypíše sa oznámenie „Nenašiel som“. Ak ste hodnotu nehľadali od začiatku tabuľky, môžete hľadanie vyvolať ešte raz. Teraz hľadanie prebehne od začiatku tabuľky.

2.6 Ambulancia

Priamo z okna vakcinačných záznamov prepne do okna s ambulantnými záznamami.

2.7 Koniec

Ukončenie práce s vakcinačnými záznamami.

3. Číselníky

Číselníky slúžia na urýchlenie práce s programom a automatizujú často sa opakujúce vkladané údaje. Okno so záznamami obsahuje tlačidlá na prácu s dátami. K spusteniu danej procedúry slúžia aj klávesové skratky:
F2 – Nový, F3 – Oprav, F4 – Vymaž, F8 – Zlúč (Len pre klientov a zvieratá), F10 – Koniec
Vľavo hore je kolonka pre výber číselníka. Vpravo hore je navigátor slúžiaci k pohybu medzi záznamami ( Prvý, Predchádzajúci, Ďalší, Posledný).Do okna so záznamami je zabudovaý jednoduchý filter. Ak stlačíte klávesu s určitým písmenom, vyfiltrujú sa všetky záznamy začínajúce na toto písmeno. Napr. Ak stlačíte klávesu “K” pri klientoch, vyfiltrujú sa všetci klienti, ktorých meno začína na písmeno “K”. Ak následne stlačíte klávesu “Escape”, opäť sa zobrazia všetci klienti.

Sú k dispozícií tieto číselníky:
1. Klienti
2. Diagnózy
3. Úkony
4. Lieky
5. Zvieratá

3.1 Vloženie nového záznamu

Do okna sa vkladajú údaje záznamu. Okno pre vkladanie záznamu sa rozlišuje podľa konkrétneho číselníka. Pri vkladaní klienta sú 4 kolonky: Meno, Adresa, Plemeno, Meno zvieraťa. Pri vkladaní diagnózy je to len jedna kolonka s názvom a pri úkonoch (terapií), liekoch a vakcínach sú to dve kolonky: Názov a cena. Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa záznam uloží a program sa vráti do okna s číselníkom. Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ sa program len vráti do okna s číselníkom bez uloženia.

3.2 Oprava záznamu

Okno pri oprave záznamu je rovnaké ako pri vkladaní nového záznamu. Pri oprave sa nám načíta uložený záznam. Záznam môžeme opravovať rovnako ako pri vkladaní nového záznamu. Po kliknutí na tlačidlo „Opraviť“ sa záznam uloží a program sa vráti do okna s číselníkom. Pri oprave klienta sa opravia aj jeho ambulantné a vakcinačné záznamy. Pri oprave diagnózy, úkonu, lieku a vakcíny sa opraví len záznam z číselníka, ambulantné a vakcinačné záznamy zostanú nedotknuté. Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ sa program len vráti do okna s číselníkom bez akejkoľvek zmeny opravovaného záznamu.

3.3 Vymazanie záznamu

Vymazanie aktuálneho záznamu s kontrolnou otázkou. Pri vymazaní klienta sa odstránia aj jeho ambulantné a vakcinačné záznamy. Pri diagnózach, úkonoch, liekoch a vakcínach sa odstráni len záznam s číselníka. Ambulantné a vakcinačné záznamy zostanú nedotknuté.

3.4 Zlúčenie klientov

V praxi sa môže vyskytnúť prípad, že evidujete dvoch klientov pod rôznymi menami, hoci fyzicky je to jedna osoba. Napr. Peter Novák a P. Novák. Táto funkcia slúži na zlúčenie týchto dvoch klientov do jedného. Označte práve dvoch klientov kliknutím na zaškrtávacie políčko pred ich menom. Sprístupní sa tlačidlo F8 – Zlúč. Po vyvolaní okna sa do koloniek prednastavia výbery oboch a je treba si zvoliť tie správne. Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa záznam uloží a obaja klienti sa zlúčia do jedného s parametrami, ktoré sa mu vybrali. Zlúčenie prebehne pri ambulantných aj vakcinačných záznamoch.

Ďakujeme za používanie programu Profivet.

Mgr. Miroslav Rosival


Novinky

Programujeme pre Vás

Programujeme pre Vás